Rapoo- It solutions & Corporate template

              
 

 

 אני החתן _____               אני הכלה_______

 

 

 

 

 

מבטיחים ביום זה,

בו הקימונו משפחה חדשה,

כי נהיה שותפים נאמנים לבית בו נחיה.

נאמר לדבק טוב, כי מהיום והלאה

חיינו, רכושינו וכל אשר לנו – חד הם.

נלווה איש את רעותו בימי חג וביגונות,

בימי אור וחמה ובימים אפורים וקשים.

שותפים אנו בעמל היום ובמנוחת הלילה,

בימי חג ובימי חול, בשמים אשר מעל לראשינו,

ובקרקע אשר עומדות רגלינו עליה.

 

מהיום והלאה הרינו מקודשים

אישה לרעה ואיש לרעותו.

 

 

_____    _______    _______    _______

הכלה         החתן        נציג הקבוץ     תאריך

 

 

 

 

baram abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות